Obchodní podmínky

Single trails Dolní Morava

obchodní společnosti SNĚŽNÍK a.s., se sídlem Velká Morava 79, 561 69 Dolní Morava, IČ: 26979 136, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4402, dále jen „provozovatel“), která provozuje mj. Relax & sport resort Dolní Morava (dále jen „resort“), pro internetový obchod „Nákup skipasu a vstupenky online“, tj. pro všechny kategorie produktů tam nabízených (dále jen „internetový obchod“), umístěný na internetové adrese www.dolnimorava.cz/eshop (dále jen „obchodní podmínky“). Provozovatel při uzavírání kupních smluv jedná v rámci své podnikatelské činnosti.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklá v souvislosti s uzavíráním kupních smluv (jsou její nedílnou součástí) prostřednictvím internetového obchodu, který provozovatel provozuje na internetových stránkách www.dolnimorava.cz/eshop, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „internetové stránky“). Odchylná ujednání v kupních smlouvách uzavíraných prostřednictvím internetového obchodu, zejména týkající se předmětu a podmínek prodeje, mají přednost před zněním těchto obchodních podmínek.

1.2. Kupující může v internetovém obchodě zakoupit jím zvolenou kategorii produktů – jednotlivé druhy (produkty) online tarifu dle čl. 2.2. jako přímou službu, voucherů dle čl. 2.3 jako poukazů na službu nebo dobít Resortní kartu dle čl. 2.3. písm. cc) jako elektronickou peněženku.

1.3. Zakoupením produktu online tarifu, voucheru i dobitím Resortní karty se kupující zavazuje respektovat a dodržovat tyto obchodní podmínky, stejně jako Smluvní přepravní podmínky v aktuálním znění (zveřejněné zde), pokud zakoupil produkt online tarifu či voucheru spojený s přepravou či dobil Resortní kartu s následným využitím přepravy, jakož i veškeré provozní řády jednotlivých lyžařských či sáňkařských tratí a dalších zimních i letních aktivit, které jsou produkty online tarifů, voucherů či mohou být využity po dobití Resortní karty, s nimiž je povinen se účastník seznámit před vstupem na ně a dále veškeré zveřejněné (zejm. bezpečnostní) pokyny, piktogramy atd. vydané provozovatelem či jím umístěné v resortu. Prodej produktů online tarifů, voucherů i dobití Resortní karty se realizuje v souladu s ustanoveními platných právních předpisů, především zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále též „OZ“), dalšími právními předpisy ČR a Nařízením EP a Rady č. 2016/679 (dále jen „Nařízení GDPR“).

2. NÁKUP ONLINE TARIFŮ, VOUCHERŮ A DOBITÍ RESORTNÍ KARTY

2.1. Nakupovat online tarify, vouchery a dobíjet Resortní kartu prostřednictvím internetového obchodu mohou v souladu s těmito obchodními podmínkami všechny fyzické a právnické osoby za podmínek dále stanovených (dále jen „kupující“). Kupujícím může být jak spotřebitel (každý, kdo jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání), tak podnikatel, pro něhož mohou tyto obchodní podmínky vyloučit v souladu s OZ použití některých ustanovení určených jen pro ochranu spotřebitele. Pokud se online tarif nebo voucher vztahuje na službu, jejíž poskytnutí je podle právních předpisů podmíněno dosažením určitého věku (např. 18 let) nebo zvláštní způsobilostí (např. vlastnictví řidičského průkazu), může jej uplatnit pouze taková osoba, která tyto podmínky splňuje

2.2. Online tarifem se pro účely těchto podmínek rozumí online nákup konkrétního produktu (zejm. přepravy, aktivity, zážitky) dle aktuální nabídky internetového obchodu, a to v rámci těchto druhů produktů online tarifů:

a) na konkrétní den (datum) či jeho část dle aktuálního ceníku – tento produkt online tarifu nelze vyčerpat v jiném dni, než pro který byl zakoupen; jeho nevyčerpáním produkt propadá bez nároku na náhradu kupní ceny;

b) s omezenou časovou platností po dobu lhůty dle aktuálního ceníku - počíná běžet koupí zvoleného produktu a končí uplynutím lhůty (bez nutnosti výběru konkrétního data jeho čerpání ve lhůtě předem) a lze jej vyčerpat jen v průběhu této lhůty, jeho nevyčerpáním produkt propadá bez nároku na náhradu kupní ceny;

c) s platností na celou sezónu (zejm. (celo)sezónní skipas) – zimní či letní sezóna a další podmínky (zejm. platební, věkové kategorie pro jejich pořízení), jsou blíže uvedeny v aktuálním ceníku, event. v těchto podmínkách; podmínkou nákupu tohoto produktu je pořízení a registrace Resortní karty pro osobu kupujícího či každého majitele (držitele) tohoto produktu (např. dítě, pokud kupující tento produkt kupuje pro něj či pro více osob), na kterou bude zvolený produkt nahrán. (Celo) sezónní skipas (jakož i všechny produkty s platností na celou sezónu) je nepřenosný a je vázán na osobu majitele (držitele) Resortní karty, což platí pro všechny věkové kategorie. Cena za pořízení Resortní karty je uvedena v aktuálním ceníku. Jeho nevyčerpáním v rámci sezóny produkt propadá bez nároku na náhradu kupní ceny.

Koupí-li kupující v rámci tohoto druhu produktu (celo)sezonní skipas, má možnost využít přepravních zařízení určených pro lyžování a snowboarding během zimní sezóny v resortu (dále jen „přepravních zařízení“) a je vázán na jejich provoz. Bližší specifikace ve Smluvních a přepravních podmínkách.

U nákupu produktu online tarifu si kupující volí mezi:

 - nahráním na Resortní kartu - produkt online tarifu je vždy nepřenosný a práva z něj může vykonávat pouze majitel Resortní karty; takové nahrátí na Resortní kartu u online tarifu není dobitím Resortní karty dle čl. 2.3. cc) odst. 2 těchto podmínek,

 - nákupem v podobě vstupenky (jízdenky) s QR kódem - produkt je přenosný, práva z něj může vykonávat jeho majitel (držitel).

Přepravní smlouva, příp. smlouva o realizaci zvoleného produktu aktivity, je uzavřena dle čl. 2.7. těchto podmínek. Kupní cenu zvoleného produktu hradí kupující využitím platebního systému platební brány uvedené v těchto podmínkách.

2.3. Voucherem se pro účely těchto podmínek rozumí mezi osobami přenosná konkrétní poukázka dle aktuální nabídky internetového obchodu bez konkrétního termínu pouze s omezením maximálního možného data čerpání, která má peněžní hodnotu a jejímž předmětem je právo jejího majitele využít ji při hrazení služby nabízené v resortu (zejména poskytnutí přepravy, aktivity, zážitku, ubytování, wellness či jiné služby resortu). Voucher lze uplatnit pouze jednou a není možné jej vyměnit zpět za protihodnotu ve formě peněz. Uplatněním voucheru se rozumí v případě kreditového voucheru připsání jeho hodnoty na Resortní kartu držitele či na jinou k tomu určenou provozovatelem vydanou kartu, a v případě zbylých typů voucherů využití voucheru jako ceniny při úhradě služby. Voucher lze uplatnit nejpozději v poslední den doby jeho platnosti; jeho neuplatněním v této době tento produkt propadá bez nároku na náhradu kupní ceny. Některé typy voucherů vyžadují předcházející rezervaci.

Provozovatel vystavuje následující druhy voucherů, a to:

aa) sézonní – platnost tohoto typu voucheru je navázána na roční období (bod i. až iii. níže) poskytované služby a je možné jej uplatnit na kterékoliv pokladně resortu. V případě, že je sezónní voucher vystaven jako zážitkový voucher (např. první stopa, jízda rolbou), je nutné ze strany kupujícího provést včasnou rezervaci (osobně, případně emailem na adresu: resort@dolnimorava.cz nebo pomocí telefonu na tel. č. 602 378 150) poskytované služby s dostatečným předstihem, jinak nemůže provozovatel zaručit uplatnění voucheru v konkrétní den zvolený kupujícím z důvodu možných vyčerpaných kapacit. Provozovatel vystavuje sezónní vouchery následujícího typu, a to:

 i. zimní – předpokládaná (orientační) platnost v období od 1. prosince do 31. března (dále jen „lyžařská sezóna“). Provozovatel upozorňuje kupující, že trvání lyžařské sezony závisí na povětrnostních podmínkách, zejména na dostatku sněhu v resortu. V návaznosti na to se může stát, že dojde k pozdějšímu zahájení či dřívějšímu ukončení provozovatelem poskytované služby bez nároku na finanční kompenzaci kratší lyžařské sezóny oproti předpokládané platnosti. V takovém případě je platnost voucheru navázána na faktické poskytování služby provozovatelem, a proto platnost voucheru začíná a skončí prvním a posledním dnem poskytování služby. Provozovatel doporučuje sledovat aktuální (sněhovou) situaci v lyžařském resortu ve veřejně dostupných zdrojích (zejm. webové stránky, facebook). V případě nevyužití voucher propadá bez nároku na náhradu kupní ceny. Voucher lze uplatnit pouze v první lyžařské sezóně po zakoupení. V případě, že došlo k zakoupení voucheru již v průběhu dané lyžařské sezóny, je nutné jej vyčerpat do jejího skončení;

 ii. letní – předpokládané (orientační) zahájení letní sezóny je závislé na skončení zimní sezóny; přesný datum zahájení uvede provozovatel ve veřejně dostupných zdrojích (např. webové stránky, facebook); platnost je stanovena do 31. října kalendářního roku, na který byl voucher zakoupen. Provozovatel však upozorňuje kupující, že v důsledku nepříznivých povětrnostních podmínek může dojít k pozdějšímu zahájení a dřívějšímu ukončení poskytování služby; druhý odstavec bodu i) se pro letní sezónu použije obdobně; a

 iii. celoroční – doba platnosti je do jednoho roku od zakoupení. Není-li na voucheru uvedeno jinak, jedná se o voucher celoroční.

bb) typu skipas – tento druh voucheru lze uplatnit pouze nákupem jízdního dokladu – skipasu a jeho nahráním na resortní kartu držitele nebo jinou kartu, která nemá formu resortní karty. Jednotlivé druhy skipasů (tarifů) vyplývají z aktuálního ceníku provozovatele, kde je uvedeno jejich časové omezení. Předpokládaná (orientační) platnost tohoto voucheru je stanovena na období od 1. prosince do 31. března (dále jen „lyžařská sezóna“). Provozovatel upozorňuje kupující, že trvání lyžařské sezony závisí na povětrnostních podmínkách, zejména na dostatku sněhu v resortu. Je nutné sledovat aktuální informace o provozní době lyžařského areálu. V takovém případě je platnost voucheru navázána na faktický provoz lanovek a vleků za účelem lyžování v resortu, a proto platnost voucheru začíná a skončí prvním a posledním dnem poskytování této služby bez nároku na finanční kompenzaci kratší lyžařské sezóny oproti předpokládané platnosti. Voucher lze uplatnit pouze v první lyžařské sezóně po zakoupení. V případě, že došlo k zakoupení voucheru již v průběhu dané lyžařské sezóny, je nutné jej vyčerpat do jejího skončení. Není-li voucher uplatněn v době platnosti, zaniká bez nároku na náhradu kupní ceny.

cc) kreditový (voucher na kredit elektronické peněženky či jiné karty) – tento druh voucheru lze uplatnit po dobu lhůty v délce jednoho roku od jeho zakoupení tak, aby v této lhůtě byla hodnota tohoto voucheru zároveň připsána na Resortní kartu držitele či na jinou k tomu určenou kartu; jeho neuplatněním v uvedené lhůtě tento produkt propadá bez nároku na náhradu kupní ceny. Po připsání hodnoty voucheru na předmětnou kartu musí být tato připsaná částka vyčerpána do jednoho roku od jejího připsání na předmětnou kartu; jejím nevyčerpáním v uvedené lhůtě tato částka (zbytek částky) propadá bez nároku na náhradu kupní ceny voucheru. V případě, že v této lhůtě dojde k připsání další finanční částky na předmětnou kartu, začíná lhůta jednoho roku běžet znovu ode dne připsání další finanční částky. Uplatnění tohoto voucheru lze provést buď při jeho nákupu na internetovém obchodu připsáním kreditu na vlastní Resortní kartu kupujícího – viz dobití Resortní karty níže, nebo pouze na recepci hotelu Vista v resortu připsáním na Resortní kartu majitele či jinou k tomu určenou provozovatelem vydanou kartu;

Speciálním případem kreditového voucheru je „dobití Resortní karty“ (elektronické peněženky). Vzhledem k tomu, že „dobití Resortní karty“ lze jako jediný z voucherů nahrát přímo na internetovém obchodu na Resortní kartu kupujícího, byl tento voucher speciálně vyčleněn. Pro přehlednost jej tyto obchodní podmínky označují pouze jako „dobití Resortní karty“. Kde bude proto v těchto obchodních podmínkách pojednáváno o dobití Resortní karty, má se tím na mysli zakoupení kreditového voucheru na dobití vlastní elektronické peněženky kupujícího, jejíž dobití bude provedeno v rozhraní internetového obchodu postupem na něm uvedeným, tj. přes vložení hodnoty zakoupeného kreditového voucheru na vlastní Resortní kartu kupujícího. Dobít Resortní kartu může pouze vlastník Resortní karty. Po připsání kreditu na Resortní kartu musí být tato připsaná částka vyčerpána do jednoho roku od jejího dobití na tuto Resortní kartu; jejím nevyčerpáním v uvedené lhůtě tato částka (zbytek částky) propadá bez nároku na náhradu kupní ceny. V případě, že ve lhůtě jednoho roku dojde k dobití další finanční částky na předmětnou kartu, začíná tato lhůta jednoho roku běžet znovu ode dne dobití další finanční částky.

dd) ubytovací - je vázán na omezenou dobu čerpání a je kupován bez konkrétního termínu. Lze jej uplatnit pouze na recepci hotelu Vista v resortu, avšak nejdříve je nutné ze strany kupujícího provést v dostatečném předstihu před plánovaným uplatněním rezervaci (osobně, případně emailem na adresu: rezervace@dolnimorava.cz nebo pomocí telefonu na tel. č. +420 734 875 296) ubytovacích kapacit u provozovatele a vyčkat na její potvrzení provozovatelem. Provozovatel si vyhrazuje právo určit, že není možné voucher uplatnit v průběhu určitého období; tato informace však musí být uvedena přímo na voucheru. Pokud nebudou v kupujícím požadovaném termínu již k dispozici ubytovací kapacity, zavazuje se provozovatel navrhnout kupujícímu alternativní termín ubytování do doby platnosti voucheru. V případě, že nedojde k akceptaci provozovatelem navrhnutého termínu nebo nejsou-li dostupné v kupujícím žádaném termínu žádné jiné alternativní ubytovací kapacity, propadá tento produkt uplynutím doby jeho platnosti bez nároku na náhradu kupní ceny. Provozovatel upozorňuje, že pokud ze strany kupujícího nedojde k rezervaci ubytovacích kapacit provozovatele či rezervace nebude provedena v dostatečném předstihu před plánovaným uplatněním voucheru, může dojít k tomu, že služba nebude moci být z kapacitních důvodů v požadovaném termínu poskytnuta, a proto dojde k propadnutí tohoto produktu uplynutím doby jeho platnosti bez nároku na náhradu kupní ceny. Tento typ voucheru lze poté dále rozdělit na:

 i. pobytový balíček – který je nutné uplatnit v termínu vymezeném na voucheru, a

 ii. ostatní typy ubytovacích voucherů – zejména zde patří nominální a ubytovací poukaz; pro oba platí, že je nutné je uplatnit do jednoho roku od jejich zakoupení.

Kupní cenu zvoleného voucheru hradí kupující využitím platebního systému platební brány uvedené v těchto podmínkách. U nákupu produktu voucheru si kupující volí mezi:

 - nahráním na Resortní kartu - produkt online tarifu je vždy nepřenosný a práva z něj

 - nahrátím na jinou provozovatelem k tomu určenou kartu – platí pro případy, kdy to tyto podmínky výslovně stanovují;

 - nákupem v podobě dárkového poukazu s případným čárovým kódem - produkt je přenosný, práva z něj může vykonávat jeho majitel (držitel); může být vystaven jak v listinné (papírové), tak i elektronické podobě.

2.4 Produkt, který je v těchto podmínkách označen jako nepřenosný z důvodu vázanosti na Resortní kartu, nesmí kupující úplatně ani bezúplatně poskytovat třetí osobě, aby ho využila za účelem užití přepravních zařízení či aktivit v resortu, přeprodávat jej, kopírovat či jinak pozměnit nebo zneužít. Provozovatel je oprávněn shora uvedené kontrolovat a v případě zjištěného porušení postupovat u přepravy dle Smluvních přepravních podmínek, zejm. čl. 27., v případech ostatních produktů (které nejsou přepravou) jako při jejich zneužití, tj. zablokovat je, čímž zároveň provozovatel současně odstupuje od kupní smlouvy do budoucna, vše bez finanční náhrady.

V případě, že aktivita či zážitek vyžaduje vystavení vstupenky či jízdenky určené k průchodu turniketem, je platnost takovéto vstupenky či jízdenky vystavené na pokladně resortu, pokud není na této vstupence či jízdence uvedena platnost jiná, omezena na sedm dní od jejího vystavení.

2.5. Pro uzavření smlouvy je nutné vyplnit v elektronickém formuláři požadované informace a způsob platby. Po vyplnění veškerých požadovaných informací a zaškrtnutí souhlasu s těmito obchodními podmínkami dojde k rekapitulaci objednávky vč. ceny, což kupující potvrdí a odešle elektronicky objednávku. Odeslání objednávky je považováno za okamžik uzavření kupní smlouvy u produktů online tarifu, voucheru i dobití Resortní karty. Další sdělení před uzavřením kupní smlouvy, které provozovatel poskytuje spotřebiteli:

 - uvedená kupní cena je cenou konečnou, tj. včetně veškerých daní a poplatků;

 - způsob dodání produktů online tarifu, voucheru a dobití Resortní karty je vázán na zvolený produkt, a to následovně:

  i. buď dojde k nahrání produktu na Resortní kartu, příp. jinou provozovatelem k tomu určenou kartu tam, kde to tyto podmínky umožňují,

  ii. nebo dojde k vygenerování QR kódu vstupenky (jízdenky), která je předložena při vstupu do odbavovacího turniketu přepravního zařízení či aktivity, případně

  iii. dojde k vygenerování dárkového poukazu s případným čárovým kódem, který je uplatněn v souladu s čl. 2.3.

 - náklady na dodání nejsou účtovány, a to ani v případě dodání za pomoci poštovních služeb;

 - pro uplatnění práv z vadného plnění platí § 2099 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., OZ;

 - provozovatel poučuje kupujícího, že v případě, kdy je kupující spotřebitelem a uplatní vůči provozovateli jakýkoli svůj nárok týkající se mezi nimi uzavřené kupní smlouvy a provozovatel tomuto nároku nevyhoví a nedojde ani jiným způsobem k vyřešení vzniklého sporu, má kupující možnost obrátit se se svým nárokem na orgán pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce. Bližší informace lze také nalézt na internetových stránkách www.coi.cz/ pod záložkou „PRO SPOTŘEBITELE“;

 - náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si tento hradí sám.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami či měl možnost se s nimi seznámit, a že s nimi souhlasí. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.

2.6. Na jednu Resortní kartu je možné zakoupit pouze jeden produkt online tarifu, další produkt je možné zakoupit až po vyčerpání předchozího zakoupeného produktu online tarifu. Toto omezení se však nevztahuje na dobití Resortní karty, tu je možné dobíjet nezávisle na nákupu produktu online tarifu.

2.7. Aktuální Smluvní přepravní podmínky resortu jsou dále dostupné na všech pokladnách resortu.

2.8. Resortní karta je vázána na typ osoby (dospělý, dítě, junior, senior, student – věkové kategorie specifikovány v aktuálním ceníku), a je vázána na tuto konkrétní osobu a je nepřenosná v rámci více osob. Typy osob a jednotlivé ceny produktů online tarifů či voucherů na ně vztažené jsou uvedeny v aktuálním ceníku, jenž je k dispozici na internetových stránkách provozovatele či na kterékoliv pokladně resortu. Oprávněnost nároku na zvýhodněné ceny online tarifů či voucherů pro určité typy osob (dospělý, dítě, junior, senior, student) je kupující (majitel či držitel) povinen na požádání provozovateli kdykoli doložit předložením platného dokladu, z nějž je nárok na zařazení do dané cenové kategorie dle typu osob patrný (občanský průkaz, průkaz pojištěnce, ISIC atp.).

2.9. Za účelem ochrany oprávněných zájmů provozovatele před neoprávněným zneužíváním produktů online tarifů či některých typů voucherů spojených s přepravou (event. dobití Resortní karty) a za účelem splnění smluvní povinnosti provozovatel upozorňuje kupující, že při prvním projití odbavovacím turniketem pořizuje digitální fotografii procházejících fyzických osob, která však neumožňuje jedinečnou identifikaci a autentizaci fyzické osoby jako subjektu údajů („referenční fotografie“). Pro tento účel se nevyžaduje od subjektů údajů souhlas. Takto zpracované údaje mohou být užity pouze pro tento účel, pro který byly poskytnuty. Referenční fotografie je osobou pověřenou provozovatelem průběžně porovnávána s fotografiemi pořízenými při dalším procházení odbavovacími turnikety („kontrolní fotografie“). Odbavovací turnikety jsou za tímto účelem automaticky vybaveny kamerovým systémem se záznamem; provoz kamerového systému je proporcionální; monitorovací prostor je označen piktogramy. Podrobnosti o zpracování osobních údajů a jejich ochraně a právech fyzických subjektu údajů, pokud nejsou uvedeny v čl. 5. těchto podmínek, jsou uvedeny zde.

Bližší informace týkající se přepravy osob jsou uvedeny ve Smluvních přepravních podmínkách.

2.10. Produkt online tarifu nahraný na Resortní kartu i vstupenka (jízdenka) s QR kódem je aktivován prvním průchodem odbavovacího turniketu přepravního zařízení ve vymezeném přepravním prostoru nebo dané aktivity a je svázán s majitelem Resortní karty, jiné karty k tomu určené provozovatelem či vstupenky (jízdenky) s QR kódem.

3. CENA

3.1. Kupní ceny produktů online tarifů či voucherů zveřejněné v internetovém obchodě provozovatele mohou být dle jeho uvážení zvýhodněny slevou oproti běžným cenám produktů zveřejněným u pokladen resortu a určeným pro nákup u pokladen. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu výše slevy nebo zrušení slevy v internetovém obchodě; podmínky uzavřených kupních smluv však zůstávají zachovány.

3.2. Platba za vybraný online tarif, voucher či dobití Resortní karty (dále též jen „platba kupní ceny“) probíhá vždy bezhotovostně prostřednictvím platební brány Global payments webpay (dále jen „platební brána“), kterou pro provozovatele zajišťuje společnost Global Payments s.r.o. (IČ: 04235452, sídlem V Olšinách 626/80, Strašnice, 100 00 Praha 10).

3.3. Platba přes platební bránu probíhá v následujících krocích:

 - Kupující při nákupu v e-shopu provozovatele požaduje platbu platební kartou.

 - Provozovatel předá požadavek na vytvoření objednávky do platební brány.

 - Platební brána zkontroluje přijatý požadavek a zobrazí stránku pro vyplnění citlivých informací o platební kartě.

 - Kupující vyplní informace o kartě a potvrdí provedení platby.

 - Platební brána předá požadavek na autentikaci kupujícího 3D systému příslušné karetní asociace (VISA, MasterCard).

 - V případě, že je vydavatel karty zapojen do 3D systému a je požadována autentikace kupujícího, je kupující přesměrován na stránku 3D systému vydavatele karty, kde vyplní požadované autentikační údaje (např. heslo, které vydavatel karty zašle v SMS).

 - 3D systém vydavatele karty autentikuje kupujícího a zašle výsledek autentikace do systému platební brány.

 - Platební brána zpracuje výsledek autorizace objednávky. Výsledek zpracování je oznámen provozovateli prostřednictvím návratových kódů. Provozovatel zaznamená výsledek a zobrazí výsledek platby kupujícímu.

3.4. Potvrzení transakce je generováno automaticky po uzavření kupní smlouvy a uhrazení kupní ceny tak, že je kupujícímu na jeho emailovou adresu doručeno potvrzení o platbě a potvrzení objednávky – daňový doklad.

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY O NÁKUPU ONLINE TARIFU, VOUCHERU ČI DOBITÍ RESORTNÍ KARTY

4.1. Kupující, který je spotřebitelem a zakoupí produkt online tarifu či voucheru, nemůže odstoupit od uzavřené kupní smlouvy, pokud již bylo splněno. Spotřebitel výslovně souhlasí s tím, že pokud dle aktuálního ceníku u produktů online tarifu dle čl. 2.2.b), příp. c), nebo u voucherů dle čl. 2.3, je lhůta k plnění kratší než jeho lhůta pro odstoupení od smlouvy dle § 1829 OZ a Provozovatel splnil, s čímž spotřebitel souhlasil zakoupením příslušného produktu či voucheru s takovou kratší lhůtou, seznámil se spotřebitel vždy před uzavřením smlouvy při nákupu takového produktu vázaného na lhůtu s touto lhůtou a bere na vědomí, že nemá v takovém případě nárok na odstoupení od smlouvy, neboť závazek provozovatele takové plnění poskytnout zanikl uplynutím doby či již bylo se souhlasem kupujícího plněno. Provozovatel upozorňuje a spotřebitel bere výslovně na vědomí, že dobití Resortní karty je splněno bezprostředně pro úhradě částky dobití tím, že je připsáno na Resortní kartu, a tedy z důvodu splnění není možné odstoupit od uzavření kupní smlouvy na dobití Resortní karty dle čl. 2.3.cc) odst. 2.

4.2. Kupující, který je spotřebitelem, nemá dále právo odstoupit od kupní smlouvy na produkt online tarifu nebo voucheru, v souladu s ustanovením § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., pokud produkt online tarifu nebo voucheru je využitím volného času, ubytováním, stravováním či dopravou sjednaným na určený termín. Tuto skutečnost kupující bere na vědomí a je na ni výslovně upozorňován.

4.3. Kupující, který je spotřebitelem a zakoupí produkt online tarifu, případně voucher dle čl. 2.3. - ale bez určeného termínu dle § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb. , je oprávněn ve lhůtě 14 dnů odstoupit od smlouvy bez udání důvodu prostřednictvím e-mailu na emailovou adresu provozovatele resort@dolnimorava.cz nebo, doporučenou poštou na adresu provozovatele. Tato lhůta běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží, jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Při odstoupení od kupní smlouvy jsou finanční prostředky představující kupní cenu produktu online tarifu či voucheru vráceny do 14 dnů od odstoupení bezhotovostním převodem na bankovní účet zákazníkem určený v souladu s podmínkami dále uvedenými. Odstoupení od kupní smlouvy probíhá následovně. Je-li odstoupeno od kupní smlouvy produktu online tarifu nahraného na Resortní kartu, kupující uvede číslo Resortní karty, kupní cenu produktu online tarifu a na požádání provozovatele doloží potvrzení o transakci prostřednictví platební brány, dále jméno a příjmení kupujícího spolu s číslem bankovního účtu, na který mu bude uhrazená částka zaslána zpět. Provozovatel na základě těchto údajů prověří řádné uzavření kupní smlouvy, zaplacení kupní ceny a následně provede výmaz hodnoty produktu online tarifu z Resortní karty a převede peníze zpět na uvedený bankovní účet kupujícího. Tento postup se obdobně použije i v případě odstoupení od smlouvy ohledně nákupu vstupenky (jízdenky) s QR kódem či voucheru s případným čárovým kódem, kdy dojde k jejich deaktivaci provozovatelem a převodu finančních prostředků na účet kupujícího.

Pokud však již Provozovatel začal s plněním a službu produktu online tarifu či voucheru na základě výslovné žádosti spotřebitele projevené zakoupením produktu s kratší lhůtou plnění, než je lhůta odstoupení, začal plnit, a následně přesto spotřebitel odstoupil od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, je povinen uhradit provozovateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.

4.4. Pro odstoupení od kupní smlouvy na produkt online tarifu, voucheru může spotřebitel využít také vzorový formulář poskytovaný provozovatelem, jenž je uveden na www stránkách.

Není-li kupující, který nakoupil produkt online tarifu, voucheru spotřebitelem, je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy pouze z důvodů uvedených v zákoně č. 89/2012 Sb.

5. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1. Provozovatel je, ve smyslu Nařízení GDPR, správcem osobních údajů kupujícího a zpracovává jeho osobní údaje, zaznamenané do software Czech Skipassu a/nebo uvedené ve webovém rozhraní a jeho elektronickém formuláři, pro výkon své podnikatelské činnosti.

5.2. Následující informace poskytují přehled o tom, jak provozovatel zpracovává osobní údaje kupujícího:

a) provozovatel o kupujícím zpracovává tyto údaje:

jméno, příjmení, datum narození, bydliště, podrobnosti elektronického kontaktu pro elektronickou poštu, čísla Resortní karty, podobizna (fotografie);

b)účel a zákonnost zpracování osobních údajů: účelem zpracování osobních údajů je výkon práv a plnění povinností vyplývajících z těchto podmínek, záznam statistických údajů o využívání Czech Skipassu a Resortní karty, vyhodnocování fungování Projektu Czech Skipass a Resortní karty a jejich zlepšování, vyhodnocování kvality služeb provozovatele a její zvyšování, zpětná vazba mezi jednotlivými subjekty Projektu Czech Skipass; zákonným důvodem zpracování osobních údajů kupujícího je plnění smlouvy podle ustanovení článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR a oprávněný zájem provozovatele podle ustanovení článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Poskytnutí osobních údajů kupujícího je nezbytné pro výkon práv a plnění povinností vyplývajících z kupní smlouvy a těchto podmínek.

c) prostředky a způsob zpracování osobních údajů: automatizovaně i manuálně v elektronické i tištěné formě;

d) doba zpracování osobních údajů kupujícího: provozovatel osobní údaje kupujícího zpracovává po dobu potřebnou pro naplnění účelu zpracování, dále po dobu uloženou provozovateli jednotlivými právními předpisy nebo po dobu, kterou vyžaduje oprávněný zájem provozovatele, tj. 3 roky.

e) osoby, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny: provozovatel může osobní údaje kupujícího zpřístupnit ostatním provozovatelům a oficiálním partnerům Projektu Czech Skipass, jak jsou tito uvedeni na Informačním portálu, dále zpracovatelům, kteří pro provozovatele provádějí úplné či částečné zpracování osobních údajů na základě příslušné zpracovatelské smlouvy a dalším subjektům, je-li to nezbytné pro ochranu práv provozovatele (soudům, pojišťovnám apod.).

5.3. Kupující má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, v určitých případech právo na výmaz, přenositelnost a omezení zpracování osobních údajů, dále právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů a právo podat stížnost u dozorového úřadu – blíže viz informace o zpracování osobních údajů dostupné na webových stránkách provozovatele www.dolnimorava.cz v sekci GDPR a dokumenty.

5.4. Provozovatel je oprávněn využít podrobnosti elektronického kontaktu kupujícího pro zasílání elektronické pošty pro potřeby šíření obchodních sdělení týkajících se Projektu Czech Skipass či produktů online tarifu či nabídek internetového obchodu, informací a obchodních sděleních o dění a akcích pořádaných v resortu. Provozovatel je povinen při zasílání každé jednotlivé zprávy umožnit kupujícímu, aby se jednoduchým způsobem a zdarma odhlásil z odběru těchto obchodních sdělení. Právo kupujícího vznést námitky proti takovému zpracování tím není dotčeno.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1. Je-li některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto tohoto ustanovení bude použito ustanovení dle příslušných právních předpisů, které je tomuto neplatnému nebo neúčinnému ustanovením nejbližší. Ostatní ustanovení neplatností nebo neúčinností takového ustanovení nejsou dotčena.

6.2. V otázkách těmito obchodními podmínkami neupravených se práva a povinnosti stran řídí českým právem, a to i v případech kdy je uzavírána kupní smlouva s mezinárodním prvkem, zejm. příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

6.3. Provozovatel je oprávněn měnit či doplňovat znění těchto obchodních podmínek. Tímto ustanovením však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá za účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

6.4. Za platné a účinné je považováno znění obchodních podmínek, jež je ke dni uzavření konkrétní kupní smlouvy v internetovém obchodě k dispozici na internetových stránkách provozovatele.

Partneři resortu

NUTS Evropská unie Evropská unie Kooperativa Czech Tourism Frekvence 1 Kudy z nudy Jenprace.cz Salomon IMOS Horalky Sedita Bruno Family Park Barth