Obchodní podmínky

Single trails Dolní Morava

obchodní společnosti SNĚŽNÍK a.s., se sídlem Gajdošova 4392/7, Židenice, 615 00 Brno, IČ: 26979 136, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4402, dále jen „provozovatel“), která provozuje mj. Relax & sport resort Dolní Morava (dále jen „resort“), pro internetový obchod „Nákup skipasu a vstupenky online“, tj. pro všechny kategorie produktů tam nabízených (dále jen „internetový obchod“), umístěný na internetové adrese www.dolnimorava.cz/eshop (dále jen „obchodní podmínky“). Provozovatel při uzavírání kupních smluv jedná v rámci své podnikatelské činnosti.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklá v souvislosti s uzavíráním kupních smluv (jsou její nedílnou součástí) prostřednictvím internetového obchodu, který provozovatel provozuje na internetových stránkách  www.dolnimorava.cz/eshop, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „internetové stránky“).

1.2. Kupující může v internetovém obchodě zakoupit jím zvolenou kategorii produktů – jednotlivé druhy (produkty) online tarifu, nebo umožňuje-li to produktová nabídka internetového obchodu, dobít Resortní kartu (elektronickou peněženku). U nákupu produktu online tarifu si kupující volí mezi:
- nahráním na Resortní kartu - produkt online tarifu je vždy nepřenosný a práva z něj může vykonávat pouze majitel Resortní karty;
- nákupem v podobě vstupenky (jízdenky) s QR kódem  - produkt je přenosný, práva z něj může vykonávat jeho majitel (držitel).

Přepravní smlouva, příp. smlouva o realizaci zvoleného produktu aktivity, je uzavřena dle čl. 2.7. těchto podmínek. Kupní cenu zvoleného produktu hradí využitím platebního systému platební brány uvedené v těchto podmínkách.

1.3. Zakoupením produktu online tarifu i dobitím Resortní karty se kupující zavazuje respektovat a dodržovat tyto obchodní podmínky, stejně jako Smluvní přepravní podmínky v aktuálním znění (zveřejněné zde), pokud zakoupil produkt online tarifu spojený s přepravou, jakož i veškeré provozní řády jednotlivých lyžařských či sáňkařských tratí a dalších zimních i letních aktivit, které jsou produkty online tarifů či mohou být využity po dobití Resortní karty, s nimiž je povinen se účastník seznámit před vstupem na ně a dále veškeré zveřejněné (zejm. bezpečnostní) pokyny, piktogramy atd. vydané provozovatelem či jím umístěné v resortu. Prodej produktů online tarifů i dobití Resortní karty se realizuje v souladu s ustanoveními platných právních předpisů, především zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále též „OZ“), dalšími právními předpisy ČR a Nařízením EP a Rady č. 2016/679 (dále jen „Nařízení GDPR“).

2. NÁKUP ONLINE TARIFŮ A DOBITÍ RESORTNÍ KARTY

2.1. Nakupovat online tarify a dobíjet Resortní kartu prostřednictvím internetového obchodu mohou v souladu s těmito obchodními podmínkami všechny fyzické a právnické osoby za podmínek dále stanovených (dále jen „kupující“). Kupujícím může být jak spotřebitel (každý, kdo jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání), tak podnikatel, pro něhož mohou tyto obchodní podmínky vyloučit v souladu s OZ použití některých ustanovení určených jen pro ochranu spotřebitele.
Online tarifem se pro účely těchto podmínek rozumí online nákup konkrétního produktu (zejm. přepravy, aktivity, zážitky) dle aktuální nabídky internetového obchodu, a to v rámci těchto druhů produktů online tarifů:
a) na konkrétní den (datum) či jeho část dle aktuálního ceníku – tento produkt online tarifu nelze vyčerpat v jiném dni, než pro který byl zakoupen; jeho nevyčerpáním produkt propadá bez nároku na náhradu kupní ceny;
b) s omezenou časovou platností po dobu lhůty dle aktuálního ceníku - počíná běžet koupí zvoleného produktu a končí uplynutím lhůty (bez nutnosti výběru konkrétního data jeho čerpání ve lhůtě předem) a lze jej vyčerpat jen v průběhu této lhůty, jeho nevyčerpáním produkt propadá bez nároku na náhradu kupní ceny;
c) s platností na celou sezónu (zejm. (celo)sezónní skipas) – zimní či letní sezóna a další podmínky (zejm. platební, věkové kategorie pro jejich pořízení), jsou blíže uvedeny v aktuálním ceníku; podmínkou nákupu tohoto produktu je pořízení a registrace Resortní karty pro osobu kupujícího či každého majitele (držitele) tohoto produktu (např. dítě, pokud kupující tento produkt kupuje pro něj či pro více osob), na kterou bude zvolený produkt nahrán. (Celo) sezónní skipas (jakož i všechny produkty s platností na celou sezónu) je nepřenosný a je vázán na osobu majitele (držitele) Resortní karty, což platí pro všechny věkové kategorie. Cena za pořízení Resortní karty je uvedena v aktuálním ceníku.
Koupí-li kupující v rámci tohoto druhu produktu (celo)sezonní skipas, má možnost využít přepravních zařízení určených pro lyžování a snowboarding během zimní sezóny v resortu (dále jen „přepravních zařízení“) a je vázán na jejich provoz. Bližší specifikace ve Smluvních a přepravních podmínkách.

Produkt, který je v těchto podmínkách označen jako nepřenosný z důvodu vázanosti na Resortní kartu, nesmí kupující úplatně ani bezúplatně poskytovat třetí osobě, aby ho využila za účelem užití přepravních zařízení či aktivit v rezortu, přeprodávat jej, kopírovat či jinak pozměnit nebo zneužít. Provozovatel je oprávněn shora uvedené kontrolovat a v případě zjištěného porušení postupovat u přepravy dle Smluvních přepravních podmínek, zejm. čl. 27., v případech ostatních produktů (které nejsou přepravou) jako při jejich zneužití, tj. zablokovat je, čímž zároveň provozovatel současně odstupuje od kupní smlouvy do budoucna, vše bez finanční náhrady.

2.2. Další službou, která může být poskytována prostřednictvím internetového obchodu, je dobití Resortní karty dle kupujícím zvolené částky k vložení na Resortní kartu.
Dobít Resortní kartu může pouze vlastník Resortní karty. Každý vlastník Resortní karty také může pomocí čísla na své Resortní kartě jako kupující zakoupit libovolný produkt online tarifu, který si zvolí (s limitem dle čl. 2.3.), a současně vyplní v elektronickém formuláři požadované informace a způsob platby. Po vyplnění veškerých požadovaných informací a zaškrtnutí souhlasu s těmito obchodními podmínkami dojde k rekapitulaci objednávky vč. ceny, což kupující potvrdí a odešle elektronicky objednávku. Odeslání objednávky je považováno za okamžik uzavření kupní smlouvy u produktů online tarifu i dobití Resortní karty. Další sdělení před uzavřením kupní smlouvy, které provozovatel poskytuje spotřebiteli:
- uvedená kupní cena je cenou konečnou, tj. včetně veškerých daní a poplatků;
- způsob dodání produktů online tarifu a dobití Resortní karty je vázán za volený produkt – buď dojde k nahrání produktu na Resortní kartu nebo vygenerování QR kódu vstupenky (jízdenky), který je předložen při vstupu do odbavovacího turniketu přepravního zařízení či aktivity;
- náklady na dodání nejsou s ohledem na shora uvedený způsob dodání účtovány;
- pro uplatnění práv z vadného plnění platí § 2099 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., OZ;
- provozovatel poučuje kupujícího, že v případě, kdy je kupující spotřebitelem a uplatní vůči provozovateli jakýkoli svůj nárok týkající se mezi nimi uzavřené kupní smlouvy a provozovatel tomuto nároku nevyhoví a nedojde ani jiným způsobem k vyřešení vzniklého sporu, má kupující možnost obrátit se se svým nárokem na orgán pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce. Bližší informace lze také nalézt na internetových stránkách www.coi.cz/ pod záložkou „PRO SPOTŘEBITELE“;
- náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si tento hradí sám.
Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami či měl možnost se s nimi seznámit, a že s nimi souhlasí. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.

2.3. Na jednu Resortní kartuje možné zakoupit pouze jeden produkt online tarifu. Další produkt online tarifu je možné zakoupit až po vyčerpání předchozího zakoupeného produktu online tarifu s použitím Resortní karty nebo bez použití Resortní karty neomezeně.

2.4. Aktuální Smluvní přepravní podmínky resortu jsou dále dostupné na všech pokladnách resortu.

2.5.  Resortní karta je vázána na typ osoby (dospělý, dítě, junior, senior, student – věkové kategorie specifikovány v aktuálním ceníku), a je vázána na tuto konkrétní osobu a je nepřenosná v rámci více osob. Typy osob a jednotlivé ceny produktů online tarifů na ně vztažené jsou uvedeny v aktuálním ceníku, jenž je k dispozici na internetových stránkách provozovatele či na kterékoliv pokladně resortu. Oprávněnost nároku na zvýhodněné ceny online tarifů pro určité typy osob (dospělý, dítě, junior, senior, student) je kupující (majitel či držitel) povinen na požádání provozovateli kdykoli doložit předložením platného dokladu, z nějž je nárok na zařazení do dané cenové kategorie dle typu osob patrný (občanský průkaz, průkaz pojištěnce, ISIC atp.).

2.6. Za účelem ochrany oprávněných zájmů provozovatele před neoprávněným zneužíváním produktů online tarifů (event. dobití Resortní karty) a za účelem splnění smluvní povinnosti provozovatel upozorňuje kupující, že při prvním projití odbavovacím turniketem pořizuje digitální fotografii procházejících fyzických osob, která však neumožňuje jedinečnou identifikaci a autentizaci fyzické osoby jako subjektu údajů („referenční fotografie“).  Pro tento účel se nevyžaduje od subjektů údajů souhlas. Takto zpracované údaje mohou být užity pouze pro tento účel, pro který byly poskytnuty. Referenční fotografie je osobou pověřenou provozovatelem průběžně porovnávána s fotografiemi pořízenými při dalším procházení odbavovacími turnikety („kontrolní fotografie). Odbavovací turnikety jsou za tímto účelem automaticky vybaveny kamerovým systémem se záznamem; provoz kamerového systému je proporcionální; monitorovací prostor je označen piktogramy. Podrobnosti o zpracování osobních údajů a jejich ochraně a právech fyzických subjektu údajů, pokud nejsou uvedeny v čl. 5. těchto podmínek, jsou uvedeny zde.

Bližší informace týkající se přepravy osob jsou uvedeny ve Smluvních přepravních podmínkách.

2.7. Produkt online tarifu nahraný na Resortní kartu i vstupenka (jízdenka) s QR kódem je aktivován prvním průchodem odbavovacího turniketu přepravního zařízení ve vymezeném přepravním prostoru nebo dané aktivity a je svázán s majitelem Resortní karty či vstupenky (jízdenky) s QR kódem.

3. CENA

3.1. Kupní ceny produktů online tarifů zveřejněné v internetovém obchodě provozovatele mohou být dle jeho uvážení zvýhodněny slevou oproti běžným cenám produktů zveřejněným u pokladen resortu a určeným pro nákup u pokladen. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu výše slevy nebo zrušení slevy v internetovém obchodě; podmínky uzavřených kupních smluv však zůstávají zachovány.

3.2. Platba za vybraný online tarif či dobití Resortní karty (dále též jen „platba kupní ceny“) probíhá vždy bezhotovostně prostřednictvím platební brány Global payments webpay (dále jen „platební brána“), kterou pro provozovatele zajišťuje společnost Global Payments s.r.o. (IČ: 04235452, sídlem V Olšinách 626/80, Strašnice, 100 00 Praha 10).

3.3. Platba přes platební bránu probíhá v následujících krocích:
- Kupující při nákupu v e-shopu provozovatele požaduje platbu platební kartou.
- Provozovatel předá požadavek na vytvoření objednávky do platební brány. 
- Platební brána zkontroluje přijatý požadavek a zobrazí stránku pro vyplnění citlivých informací o platební kartě.
- Kupující vyplní informace o kartě a potvrdí provedení platby. 
- Platební brána předá požadavek na autentikaci kupujícího 3D systému příslušné karetní asociace (VISA, MasterCard). 
- V případě, že je vydavatel karty zapojen do 3D systému a je požadována autentikace kupujícího, je kupující přesměrován na stránku 3D systému vydavatele karty, kde vyplní požadované autentikační údaje (např. heslo, které vydavatel karty zašle v SMS).
- 3D systém vydavatele karty autentikuje kupujícího a zašle výsledek autentikace do systému platební brány.
- Platební brána zpracuje výsledek autorizace objednávky. Výsledek zpracování je oznámen provozovateli prostřednictvím návratových kódů. Provozovatel zaznamená výsledek a zobrazí výsledek platby kupujícímu.

3.4. Potvrzení transakce je generováno automaticky po uzavření kupní smlouvy a uhrazení kupní ceny tak, že je kupujícímu na jeho emailovou adresu doručeno  potvrzení o platbě a potvrzení objednávky – daňový doklad.

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY O NÁKUPU ONLINE TARIFU ČI DOBITÍ RESORTNÍ KARTY

4.1. Kupující, který zakoupí produkt online tarifu či dobytí Resortní karty, nemůže odstoupit od uzavřené kupní smlouvy, pokud již bylo započato s plněním. Spotřebitel výslovně souhlasí s tím, že pokud dle aktuálního ceníku u produktů online tarifu dle čl. 2.1.b), příp. c), je lhůta k plnění produktu online tarifu kratší než jeho lhůta pro odstoupení od smlouvy dle § 1829 OZ, seznámil se vždy před uzavření smlouvy při nákupu produktu online tarifu vázaného na lhůtu s touto lhůtou a bere na vědomí, že nemá v takovém případě nárok na odstoupení od smlouvy, neboť závazek provozovatele takové plnění poskytnout zanikl uplynutím doby či již bylo s jeho souhlasem plněno.

Kupující, ať již je či není spotřebitelem, nemá dále právo odstoupit od kupní smlouvy na produkt online tarifu, v souladu s ustanovením § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., neboť produkt online tarifu je využitím volného času sjednaným v případě čl. 2.1.a) těchto podmínek výlučně na konkrétní termín poskytnutí plnění, tj. datum. Tuto skutečnost kupující bere na vědomí a je na ni výslovně upozorňován.

Kupující, který je spotřebitelem a zakoupí produkt online tarifu specifikovaný v čl. 2.1. bod b) a c) těchto podmínek - produkt vázaný sice na lhůtu, ale bez konkrétního termínu plnění,  nebo dobití Resortní karty, to vše ve lhůtě delší 14 dnů před zahájením čerpání produktu online tarifu či využívání služby z dobité Resortní karty, je oprávněn po dobu 14 dnů od uzavření kupní smlouvy odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu prostřednictvím e-mailu na emailovou adresu provozovatele resort@dolnimorava.cz nebo, doporučenou poštou na adresu provozovatele. Při odstoupení od kupní smlouvy jsou finanční prostředky představující kupní cenu dobití Resortní karty vráceny do 14 dnů od odstoupení bezhotovostním převodem na bankovní účet zákazníkem určený v souladu s podmínkami dále uvedenými. Odstoupení od kupní smlouvy probíhá následovně. Je-li odstoupeno od kupní smlouvy produktu online tarifu nahraného na Resortní kartu nebo na dobití Resortní karty, kupující uvede číslo Resortní karty, kupní cenu produktu online tarifu  nebo že šlo o dobití Resortní karty, a na požádání provozovatele doloží potvrzení o transakci prostřednictví platební brány, dále jméno a příjmení kupujícího spolu s číslem bankovního účtu, na který mu bude uhrazená částka zaslána zpět. Provozovatel na základě těchto údajů prověří řádné uzavření kupní smlouvy, zaplacení kupní ceny a následně provede výmaz hodnoty produktu online tarifu či dobití Resortní karty z Resortní karty a převede peníze zpět na uvedený bankovní účet kupujícího. Při zakoupení vstupenky (jízdenky) s QR kódem dojde k její deaktivaci provozovatelem a převodu finančních prostředků na účet kupujícího.

Pokud však již provozovatel začal s plněním a službu produktu online tarifu či dobytí Resortní karty poskytl nebo uplynula lhůta dle čl. 2.1. bod b) těchto podmínek pro plnění ještě před uplynutím lhůty k odstoupení dle § 1829 odst. 1 OZ a následně přesto spotřebitel odstoupil od smlouvy, je povinen uhradit provozovateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.

4.2. Pro odstoupení od kupní smlouvy na produkt online tarifu nebo na dobití Resortní karty může spotřebitel využít také vzorový formulář poskytovaný provozovatelem, jenž je uveden na www stránkách.

Není-li kupující, který nakoupil produkt online tarifu či dobití Resortní karty spotřebitelem, je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy pouze z důvodů uvedených v zákoně č. 89/2012 Sb.

5. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1. Provozovatel je, ve smyslu Nařízení GDPR, správcem osobních údajů kupujícího a zpracovává jeho osobní údaje, zaznamenané do software Czech Skipassu a/nebo uvedené ve webovém rozhraní a jeho elektronickém formuláři, pro výkon své podnikatelské činnosti.

5.2. Následující informace poskytují přehled o tom, jak provozovatel zpracovává osobní údaje kupujícího:
a) Provozovatel o kupujícím zpracovává tyto údaje:
- jméno, příjmení, datum narození, bydliště, podrobnosti elektronického kontaktu pro elektronickou poštu, čísla Resortní karty, podobizna (fotografie);
b) účel a zákonnost zpracování osobních údajů: účelem zpracování osobních údajů je výkon práv a plnění povinností vyplývajících z těchto podmínek, záznam statistických údajů o využívání Czech Skipassu a Resortní karty, vyhodnocování fungování Projektu Czech Skipass a Resortní karty a jejich zlepšování, vyhodnocování kvality služeb provozovatele a její zvyšování, zpětná vazba mezi jednotlivými subjekty Projektu Czech Skipass; zákonným důvodem zpracování osobních údajů kupujícího je plnění smlouvy podle ustanovení článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR a oprávněný zájem Poskytovatele podle ustanovení článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Poskytnutí osobních údajů kupujícího je nezbytné pro výkon práv a plnění povinností vyplývajících z kupní smlouvy a těchto podmínek.
c) prostředky a způsob zpracování osobních údajů: automatizovaně i manuálně v elektronické i tištěné formě;
d) doba zpracování osobních údajů Uživatele: Provozovatel osobní údaje kupujícího zpracovává po dobu potřebnou pro naplnění účelu zpracování, dále po dobu uloženou provozovateli jednotlivými právními předpisy nebo po dobu, kterou vyžaduje oprávněný zájem Poskytovatele, tj. 3 roky.
e) osoby, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny: Provozovatel může osobní údaje kupujícího zpřístupnit ostatním Poskytovatelům a oficiálním partnerům Projektu Czech Skipass, jak jsou tito uvedeni na Informačním portálu, dále zpracovatelům, kteří pro Poskytovatele provádějí úplné či částečné zpracování osobních údajů na základě příslušné zpracovatelské smlouvy a dalším subjektům, je-li to nezbytné pro ochranu práv Poskytovatele (soudům, pojišťovnám apod.).
3. Kupující má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, v určitých případech právo na výmaz, přenositelnost a omezení zpracování osobních údajů, dále právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů a právo podat stížnost u dozorového úřadu – blíže viz Informace o zpracování osobních údajů.
4. Provozovatel je oprávněn využít podrobnosti elektronického kontaktu kupujícího pro zasílání elektronické pošty pro potřeby šíření obchodních sdělení týkajících se Projektu Czech Skipass či produktů online tarifu či nabídek internetového obchodu, informací a obchodních sděleních o dění a akcích pořádaných v resortu. Provozovatel je povinen při zasílání každé jednotlivé zprávy umožnit kupujícímu, aby se jednoduchým způsobem a zdarma odhlásil z odběru těchto obchodních sdělení. Právo kupujícího vznést námitky proti takovému zpracování tím není dotčeno. 

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1. Je-li některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto tohoto ustanovení bude použito ustanovení dle příslušných právních předpisů, které je tomuto neplatnému nebo neúčinnému ustanovením nejbližší. Ostatní ustanovení neplatností nebo neúčinností takového ustanovení nejsou dotčena.

6.2. V otázkách těmito obchodními podmínkami neupravených se práva a povinnosti stran řídí českým právem, a to i v případech kdy je uzavírána kupní smlouva s mezinárodním prvkem, zejm. příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

6.3. Provozovatel je oprávněn měnit či doplňovat znění těchto obchodních podmínek. Tímto ustanovením však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá za účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

6.4. Za platné a účinné je považováno znění obchodních podmínek, jež je ke dni uzavření konkrétní kupní smlouvy v internetovém obchodě k dispozici na internetových stránkách provozovatele.

Partneři resortu

NUTS Evropská unie Evropská unie Czech Tourism Frekvence 1 Kofola Salomon IMOS Birell Bruno Family Park Barth