Eshop

Ochrana oznamovatelů

Ochrana oznamovatelů protiprávního jednání (whistleblowing)

 

Ve SNĚŽNÍK, a.s., sídlem Velká Morava 79, 561 69 Dolní Morava, IČ 26979136, je zavedena politika oznamování protiprávního jednání, a vnitřní oznamovací systém.

Prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému lze oznamovat možné protiprávní jednání, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v pracovním kontextu, a které má znaky trestného činu, přestupku, porušuje zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, nebo porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblastech uvedených v zákoně o ochraně oznamovatelů.

Tato platforma není určena pro zákazníky, jste-li zákazník, obraťte se se svou stížností zde.

 

směrnice oznámení o možném protiprávním jednání

Způsoby podání oznámení


Elektronicky

  • E-mailem adresovaným na e-mailovou adresu „oznameni@dolnimorava.cz“, která je zřízena výhradně k přijímání oznámení;

Písemně

  • V listinné podobě - zasláno na adresu Sněžník, a.s., Velká Morava 79, 56169 Dolní Morava, obálka musí být označena slovy „Neotvírat – k rukám Příslušné osoby“ – Vedoucí mzdového a personálního oddělení.


Telefonicky

  • Prostřednictvím telefonické linky +420 734 488 681 (o telefonátu je pořízen písemný záznam) v běžné pracovní době;

Osobně

  • S příslušnou osobou, a to kdykoliv v průběhu běžné pracovní doby, pokud možno po předchozí telefonické nebo emailové domluvě na výše uvedené kontakty; je-li oznámení učiněno osobně, pak je zapotřebí sepsat protokol, dále je možné se souhlasem oznamovatele o takovém oznámení učinit zvukový nebo obrazový záznam. Příslušná osoba je povinna přijmout oznámení osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle vše do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal.

Instituce pro alternativní podání oznámení


Oznámení lze podat také prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti České republiky oznamovatel.justice.cz

Není vyloučena možnost podat oznámení anonymně


Za anonymní je považováno takové oznámení, ve kterém oznamovatel neuvede své jméno, příjmení nebo jiné údaje, dle nichž by jej bylo možné identifikovat. Není vyloučeno přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává závislou práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona č. 171/2023 Sb. (tzn. závislou práci vykonávanou v základním pracovněprávním vztahu, službu, dobrovolnickou činnost, odbornou praxi, stáž).

Z oznámení jsou vyloučeny některé typy zákonem chráněných informací. Nelze podat oznámení, které by obsahovalo

  • informace podléhající tajemství právnických nebo zdravotnických profesí,
  • informace, které by mohly bezprostředně ohrozit podstatný bezpečnostní zájem ČR,
  • informace o činnosti zpravodajských služeb,
  • utajované informace,
  • informace, jejichž vyzrazení by zjevně mohlo ohrozit probíhající trestní řízení,
  • a další zvláštní skutečnosti podléhající ochraně podle zákona upravujícího krizové řízení.
 

Oznamující osoba by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení měla mít pádný důvod se domnívat, že jí oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou autentické a pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Takovéto jednání může být sankcionováno.

Při získávání dokladů dokládajících oznamované skutečnosti by se oznamovatel neměl dopustit jednání, které by mohlo mít charakter trestného činu.

Oznamovatel by měl být schopen identifikovat, jaké oblasti se protiprávní jednání týká (odkaz oblasti protiprávních jednání a výjimky) a promyslet jaké ověřitelné informace o ohlašovaném protiprávním jednání může poskytnout. Rozsah a kvalita předkládaných informací mohou pozitivně ovlivnit způsob prošetření oznámení.

Příslušná osoba zachová přísnou důvěrnost ve vztahu k vaší totožnosti, k údajům o dalších fyzických osobách i ve vztahu k informacím uvedeným v oznámení.

Jako oznamovatel máte nárok na ochranu proti jakýmkoli odvetným opatřením i pouhé hrozbě takových opatření. Podmínkou nároku na tuto ochranu je, že oznamovatel měl oprávněné důvody se domnívat, že oznámené informace o porušení byly v době oznámení pravdivé a že tyto informace spadaly do oblasti působnosti zákona.

Partneři resortu

Innogy Kooperativa Porsche.cz